SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Türk Loydu Etik Prensipleri

Türk Loydu Etik Prensipleri


TÜRK LOYDU can, mal ve çevre korumayı amaçlayarak klaslama ve uygunluk değerlendirme hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman bir kurumdur. TÜRK LOYDU saygınlığı ölçüsünde yaşamını sürdürür ve teknik çalışmalarının kabulü ancak dürüstlüğünü ve yeterliliğini sürekli kanıtlaması ile mümkündür. TÜRK LOYDU’nun ilkeleri çerçevesinde varolabilmesi, çalışanlarının yürüttükleri faaliyetler ile mümkündür. TÜRK LOYDU çalışanları dürüstlük, çıkar çatışmasından kaçınma,  gizlilik ve veri koruması, rüşvetle mücadele, adil iş yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği, adil çalışma,  bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bu “Etik Prensipler”i titizlikle uygular.
“Etik Prensipler” TÜRK LOYDU çalışanlarının faaliyetlerini iyi niyet, dürüstlük ve üstün başarı ile yerine getirmesini hedefler. Bu “Etik Prensipleri” nin uygulanması TÜRK LOYDU’ nun saygınlığının sürdürülmesi konusunda önemli bir tedbirdir. TÜRK LOYDU çalışanları yürüttükleri her faaliyetin TÜRK LOYDU’nun bir göstergesi olduğunun daima bilincindedir. 
 
TÜRK LOYDU çalışanları;
GENEL
Her şart altında “Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahütnamesi”ne uygun hareket eder.
Kurum Politikasına uygun hareket eder.
 
HİZMET KALİTESİ
Görevini doğru, süresinde ve ilgili kural ve gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirir.
İlgili hizmetini (sörvey, denetim, plan onay) tamamlamadan sertifika/ doküman yayını/ onayı/ damgalaması gerçekleştirmez.
Yayınlanan rapor ve sertifikalardaki bilgiler doğru ve kesindir.
Görevini kurumu temsil ettiğinin bilinciyle, kurumun saygınlığına her zaman olumlu katkı sağlayacak ve asla imajına zarar vermeyecek şekilde yerine getirir.
 
ADİL VE AÇIK REKABET
Görevini yerine getirirken çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve üçüncü taraflara karşı saygılı, dürüst ve tarafsız davranır, diğer klas/ uygunluk değerlendirme kuruluşların imajına zarar verebilecek veya itibarını yıpratacak taraflı, asılsız veya hatalı bilgi paylaşımında bulunmaz. 
 
Görevini yerine getirirken rakiplerle gündem ve toplantı tutanağı yapılmadan toplantı planlamaz ve kabul etmez. Rakiplerle toplantılar sırasında fiyatlar ve maliyetler gibi şirket içi verileri paylaşılmaz.
 
İŞBİRLİĞİ
Çift klas altındaki gemilerde görevini yerine getirirken, diğer klas kuruluşu ile koordinasyon içinde hareket eder.

ÇIKAR ÇATIŞMASI
Kişisel, ailevi ya da iş ilişkisi bulunan müşteri ve ilgili taraflardan gelecek hizmet taleplerine bağlı işlerde görev almaz. 
Kişisel, ailevi ya da iş ilişkisi bulunan kişilerin TÜRK LOYDU bünyesinde işlendirilmesi ile ilgili süreçlerde görev almaz. 
 
DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK
Görevini,  dürüstlük ve onurunu koruyarak icra eder.
Kararlarının ve dürüstlüğünün bağımsızlığı ile çatışma yaratacak veyahut TÜRK LOYDU’nun tarafsızlığını ve bütünlüğünü etkileyebilecek aktivitelerde bulunmaz.
TÜRK LOYDU'nun çıkarları ile rekabet eden veya zarar verecek faaliyetlerde bulunmaz.
Kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, finansal ve diğer baskılardan arındırılmıştır. Buna aykırı bir durumda bağlı bulunduğu Yöneticiye veya Uyum Koordinatörü’ne bildirir. 
Herhangi bir ücret veya izin verilir olmayan bir hediye kabul etmez, veya bunu önermez. Herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk gözlemlediğinde Uyum Koordinatörü’ ne bildirir. 
Not: Ayrıntılı bilgi için bkz. TL-07 TIC Kod Uyum El Kitabı (Uyum Programı).
 
GÜVENLİK, SAĞLIK, ÇEVRE
Görevini icra ederken güvenlik, sağlık, çevrenin korunması ve toplum refahını ön planda tutar.
Yüksek düzeyde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilincine sahiptir.
TL tarafından sağlanan çalışma ortamı ve kaynakları, yaralanma ve hastalıkları önleyecek ve kişisel güvenliğini sağlayacak şekilde kullanır.
 
Kendi sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan durumlarda, güvenli olana kadar iş yapmayı reddetme hakkını ve sorumluluğunu uygular.
Sağlık ve güvenlik konularında gerekli olan yerlerde TL'nin kararlarına katılım gösterir.
Herhangi bir olay, tehlike, risk ve fırsatı, herhangi bir misilleme olmaksızın serbestçe raporlar.
Kaynakları sürdürülebilir kullanır.
 
GİZLİLİK
Görevini icra ederken ve hatta görev bitiminin sonrasında, elde ettiği gizliliği olan bilgileri, müşterilerinin fikri mülkiyet hakları ve ticari özellikli bilgileri de dahil olmak 
üzere ilgili mevzuatın gerektirdiği haller, mahkeme kararı, yasal işlemler, devlet otoriteleri ve Bayrak Devleti gerekliliği dışında ve bu durumlarda da müşteri haberdar edilerek veya müşterinin izni dışında hiç bir şekilde üçüncü taraflara aktarmaz veya ifşa etmez.  Ve bu tür bilgileri TL'nin bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde kullanmaz. Klaslama ve Bayrak Devleti adına verilen hizmetlerin IACS gereksinimlerine uygun olarak şeffaflığı bu gizlilik ilkesi ile çelişmemektedir.
 
KURUM MÜLKÜ
Kurumsal mülkiyeti, bilgileri veya konumunu kişisel kazanç için kullanmaz.
İş bilgisayarında yasa dışı, saldırgan veya uygunsuz olarak değerlendirilen hiçbir bilgiye erişmez, işlemez, yüklenmez, depolamaz veya yaymaz.
İş bilgisarını TÜRK LOYDU'nu hukuki ihtilafa veya olumsuz sonuçlara maruz bırakmadığı, iş görevlerine müdahale etmediği, TÜRK LOYDU politikalarını ve talimatlarını ihlal etmediği veya TÜRK LOYDU sistemlerinin veya ağlarının performansını düşürmediği sürece özel amaçla kullanabilir.
TÜRK LOYDU Yönetim veya dokümantasyonu tarafından özel olarak onaylanmadıkça, TÜRK LOYDU malzemeleri, finansal varlıkları veya tesisleri TÜRK LOYDU'nun işleriyle ilgili olmayan amaçlar için kullanmaz.
 
İLETİŞİM
Müşteri memnuniyetini gözeterek, hizmet kalitesini riske atmaksızın veya düşürmeksizin müşteri ile pozitif ilişki kurar.
Sosyal medyaya ya TÜRK LOYDU'nun tanımlanmış bir çalışanı olarak ya da TÜRK LOYDU işi ya da konuları ile ilgili paylaşımda bulunurken, ifade edilen görüşlerin kişisel fikir olduğunu ve sorumlu tutulabileceklerinin bilincinde olduklarını açıkça belirtir.
 
KENDİNİ GELİŞTİRME VE TAKIM ÇALIŞMASI
Uzmanlaşarak mesleğinde ilerlemek için çaba gösterir, mesleki saygınlığının artması için sürekli araştırır, kendini geliştirir.
Kendi kariyerini geliştirmek için gösterdiği çabayı,  çalışma arkadaşları ve sorumluluğunda olan çalışanları için de gösterir, kendilerini geliştirmeleri için fırsat tanır ve destek sağlar. 
 
SAYGI 
Her müşteri ve çalışma arkadaşına aynı profesyonellik düzeyi ve güvenilirlikte hizmet üretir. Faaliyetlerini ayrım gözetmeksizin uygular.
Irk, cinsiyet, yaş, milliyet, etnik köken, ten rengi, siyasi görüş, cinsel yönelim, dini inançlar, medeni hal, fiziksel durumu veya diğer kişisel özelliklerden ötürü ayrımcılık yapmaz veya ayrımcılığa uğramaz.
 
HAKLAR
Bu prensiplere uygun olarak görüşlerini ve endişelerini iyi niyetle ifade etme hakkına sahiptir. Bu kapsamda Uyum Koordinatörü’ne başvurur.
 
Bizi Takip Edin: